الحفــــــــــارة 13

ZJ70D/450 – 20,000 ft

Mast:                                                 JJ450/45-K4

                                                Type: Cantilever (K-Type)

                                                Clear Height: 147.6 ft x 29 ft.

                                                Hook Load Capacity: 992,000 Lbs

                                                Line Stringed up: 12

Substructure:                            DZ450/9(10.5)-S

                                                Type: Swing-up

                                                Height: 29.5 ft

                                                Max, Load Capacity: 1,000,000 Lbs

                                                Setback: 485,000 Lbs

Drawworks:                                   JC 70D

                                                Rating Depth: 20,000 ft.

                                                Nominal input HP: 2000

                                                Drilling Line: 1 1/2” – Sand line: 9/16 x 12,000 ft

                                                (Separate unit, Electrical Drive)

                                                Assist Brake: Eddy current brake (EATON)

Rotary Table:                                ZP-375, 37 ½”

                                                Static Load Capacity: 450 Tons

Top Drive:                             NOV, Model: TDS11SA, 500 Tons

Hoisting System:                    Crown Blocks: TC-450-3

                                                API Rated Capacity: 450 Tons

                                                Sheaves: 7 x 60”

                                                Travelling Blocks: YC450

                                                API Rated Capacity: 450 Tons

                                                Sheaves: 6 x 60”

                                                Hook: DG-450, 450 Tons.

Swivel:                                           Type: DG-450

                                                Working load rating: 450 Tons

                                                Working Pressure: 5000 PSI

Power System:                       4 ea. SCR Trl Tianin

                                                4 ea. D 3512 Cat.

Mud Pumps:                                  2 ea. JF-1600, 1600 HP

Mud Tanks:                                Active Volume: 1800 bbls

Water Storage:                             Total Capacity: 1000 bbls

Fuel Tanks:                                     Total Capacity: 1677 bbls

BOP Stack:                                 21 1/4” x 2000 PSI Hydri Annular preventer.

                                                13 5/8” x 5,000 PSI FH35-35 Annular preventer

                                                13 5/8” x 10,000 PSI Double Ram, 2FZ35

                                                13 5/8” x 10,000 PSI Single Ram, FZ35

Tubulars:                                          As required.

Number of Loads:                      Rig Dismantled: 111 Loads.